Art. 1 Voorwaarden – algemeen
Deze algemene voorwaarden maken samen met de bijzondere/variabele voorwaarden de overeenkomst tussen Neutral BVBA en de klant uit. Deze overeenkomst komt tot stand doordat de klant de opdracht schriftelijk
per brief of e-mail aanvaardt. De klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene bedingen pre-contractueel in kennis te zijn gesteld en deze te
hebben aanvaard.

Art. 2 Voorstellen - offertes
Neutral BVBA is bereid voor ieder nieuw project vrijblijvende voorstellen te formuleren. Dit zowel voor wat betreft de aanpak, de strategie als de kostprijs. Het vrijblijvend engagement van Neutral BVBA is echter beperkt tot maximaal 3 werkuren. Dient Neutral BVBA meer tijd te besteden aan dergelijke voorstellen dan wordt een vergoeding van € 80 per uur aangerekend.
Deze precontractuele vergoeding vervalt indien de opdracht definitief doorgaat. In het andere geval beperkt het engagement van de klant zich tot deze vergoeding op voorwaarde dat de aangereikte ideeën en/ of strategieën niet op een of andere manier worden aangewend. Gebeurt dit wel dan heeft Neutral BVBA recht op een vergoeding gelijk aan de vooropgestelde kostprijs in de offerte. Tijdens de uitvoering van het project beperkt Neutral BVBA zich tot het maken van 2 ontwerp- en /of concept voorstellen. Verdere voorstellen worden extra gefactureerd tegen het standaard uurtarief van €90/uur.

Art. 3 Eigendomsrechten
Alle door Neutral BVBA in het kader van de opdracht geleverde producten/diensten - hetzij in de vorm van intellectuele voorstellen in rapporten of briefwisseling, hetzij in de vorm van creatieve ontwerpen, concepten en software - blijven de eigendom van Neutral BVBA en worden beschermd door de auteurswet. De klant verwerft tegen betaling slechts exclusief en specifiek gebruiksrecht voor datgene waarvoor de geleverde diensten/producten initieel bedoeld zijn. Bij aankoop van exclusiviteit verkrijgt men enkel en alleen het recht om de geleverde producten/diensten te gebruiken binnen het medium waarvoor deze initieel zijn ontworpen, gebruiksrecht en geen verkoopsrecht én toegang tot de bronbestanden. Neutral BVBA behoudt zich het recht voor ideeën, ontwerpen, concepten, software e.d. ontwikkeld tijdens de opdracht te gebruiken voor andere doeleinden dan de opdracht, in zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de klant wordt vrij gegeven.

Art. 4 Betaling
De klant zal de facturen betalen binnen de 15 (vijftien) dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Om geldig te zijn dienen opmerkingen aangaande de inhoud van de facturen of de omvang van het erin opgenomen bedrag binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld. Ingeval van laattijdige betaling zal van rechtswege een intrest verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum. Deze intrest wordt vastgelegd op 7% boven Euribor voor 6 maanden, onverminderd andere rechten. Tevens vervalt ten voordele van Neutral BVBA een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de sommen die na 30 dagen niet betaald zijn, met een minimum van 75 Euro per openstaande factuur. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter delging van intresten, schadevergoeding en kosten alvorens van de factuursaldi te worden afgetrokken.

Art. 5 Vervroegde beëindiging
In geval van grote tekortkoming bij de uitvoering van deze overeenkomst, kwaadwilligheid, insolventie, of manifeste onmogelijkheid om deze overeenkomst uit te voeren van één van de partijen, kan de andere partij deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij aangetekend schrijven. In geval van vervroegde beëindiging heeft Neutral BVBA het recht de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren en dit op kosten en voor rekening van de klant. In geval van annulatie van de opdracht door de klant vervalt van rechtswege bijkomend een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 25 % van de waarde van het geannuleerde bedrag. Tevens kunnen alle ook nog niet vervallen vorderingen dan dadelijk worden geïnd. Neutral BVBA houdt zich het recht voor ten allen tijde zijn echte schade te bewijzen indien deze het bedrag van 25% overstijgt.

Art. 6 Wijzigingen
Neutral BVBA behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels, op grond van de door de media gestelde eisen en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Annulatie van de opdracht door de klant houdt in dat hij ook hiervoor alle gebeurlijke consequenties draagt.

Art 7 Informatie
De klant zal tijdig en gratis alle informatie, gegevens en materiaal dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht rechtstreeks overmaken aan Neutral BVBA in een gebruikelijk formaat. De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige copyright, licenties of andere vereiste toestemmingen voor deze aangeleverde informatie, gegevens en materiaal.

Art. 8 Vertrouwelijkheid van informatie
Neutral BVBA zal de bedrijfs-, commerciële, financiële en technische informatie die bij de uitvoering van de opdracht door de klant aan hem werd medegedeeld geheim houden en zal deze informatie niet onthullen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de klant. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die op het ogenblik van onthullen door de klant al in het bezit is van Neutral BVBA, die al publiekelijk beschikbaar is of publiekelijk beschikbaar gemaakt wordt door de klant, of die rechtsgeldig verkregen is door een derde, die het recht heeft deze informatie te onthullen. De geheimhoudingsplicht vangt aan bij de ondertekening van de opdracht en eindigt vierentwintig (24) maanden na het beëindigen van deze overeenkomst.

Art. 9 Beperking van aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de partijen zal beperkt zijn tot de gevallen van opzettelijke fout of grove fout. Partijen zullen in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade bij de andere partij, zoals ondermeer verlies van inkomsten of winstderving, verlies van omzet, verlies van goodwill, verlies van gegevens, enz. De aansprakelijkheid van Neutral BVBA voor directe schade bij grove fout zal nooit groter zijn dan 50% van de waarde van het bekritiseerde product/dienst. Neutral BVBA zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een klacht die later ingediend werd dan twee maanden na de datum van de levering van het product/dienst waarop de klacht betrekking heeft.

Art. 10 Vrijwaring
Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten en aangeleverde materialen. De klant zal Neutral BVBA op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken op schadevergoeding die derden ter zake doen gelden voortvloeiend uit een onrechtmatig en/of onzorgvuldig gebruik van de door Neutral BVBA geleverde producten/diensten en zal alle kosten dragen van mogelijke procedures.